RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza (RÔZNE PODOBY VODY – Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia)Partner: Obec Jarabina

Zakres: Celem projektu jest wykreowanie produktu turystycznego nazwanego OBLICZA WODY, a opartego na zasobach naturalnych pogranicza.

Przedmiotem projektu w polskiej lokalizacji jest rewitalizacja drewnianego budynku Lubogoszczy zlokalizowanego w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju i przeznaczanie go na Dom Solanki z mini tężnią oraz zagospodarowanie terenu. Pozwoli to na przekształcenie budynku gospodarczego w miejsce ekspozycji solanki wraz z pijalnią wód i zapleczem sanitarnym. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych (200 m2), budowę chodników i dojść z kostki betonowej (115 m2) oraz budowę infrastruktury: dwóch tężni zewnętrznych (14 m2), wewnętrznej w budynku (7 m2) połączonej z przelewowym oczkiem solankowym, dwóch urządzeń do czerpania wód (Jan i Zuber), gablot ekspozycyjnych promujących bogactwo uzdrowiska - źródła solankowych wód leczniczych, montaż infopanelu i panelu fotowoltaicznego.

Przedmiotem projektu w słowackiej części jest udostępnienie jarabińskiego wąwozu poprzez wybudowanie ścieżki przyrodniczej zwracającej uwagę na najciekawsze elementy przyrody o dł. ok 700 m, schodów ze stali nierdzewnej umożliwiających zejście do wąwozu i platformy widokowej, umożliwiającej podziwianie „z góry” przełomu utworzonego przez potok Mały Lipnik przy jak najmniejszej ingerencji w bogactwo przyrod. i z troską o pomnik przyrody. Zostanie stworzony Centralny Punk Turystyczny na przecięciu kilku ważnych szlaków pieszych i rowerowych, w tym o charakterze transgranicznym.

Ważnym elementem będzie podnoszenie świadomości ekolog. mieszkańców oraz promowanie turystyki zrównoważonej poprzez propagowanie informacji o roli wody w środowisku i przeciwdziałaniu degradacji bogactw naturalnych (infokioski, warsztaty, konferencja, dobre praktyki).

Uzupełnieniem planowanej infrastruktury będzie szereg działań promocyjnych i informacyjnych, które rozpropagują nowy produkt turystyczny (materiały informacyjne, strona internetowa), a także prezentacje multimedialne w infokioskach w Polsce i na Słowacji).

Źródło finansowania: Interreg Polska – Słowacja 2014-2020

Okres realizacji: do 31.12.2019

Wartość projektu: 671 941,09 euro, w tym: PL: 346 128,10 €; SK: 325 812,99 €

Wartość kosztów kwalifikowanych:

671 941,09 euro, w tym: PL: 346 128,10 €, SK: 325 812,99 €

Wartość dotacji: 571 149,89 euro, w tym: PL: 294 208,87 €; SK: 276 941,02 €